watermark

122 Комп’ютерні науки (магістр)

Професійні компетентності випускника:

 • Знати принципи функціонування та технології віртуалізації серверних систем, архітектури та стандарти комунікаційних засобів розподілених обчислень, протоколи захисту інформації, яка циркулює в інформаційнокомунікаційних системах;
 • Здатність обґрунтовувати та обирати системи хмарних обчислень для розв’язку певних задач оброблення даних та проведення трудомістких обчислень;
 • Здатність до комп’ютерної реалізації моделей предмету дослідження на основі алгоритмічного, структурного, об’єктно-орієнтованого, компонентного, аспектноорієнтованого, сервіс-орієнтованого, мультиагентного та інших сучасних підходів;
 • Здатність синтезувати алгоритм управління, функціональної структури автоматичної системи, що реалізує цей алгоритм, її параметрів і характеристик, які задовольняють вимогам якості і точності;
 • Здатність формувати структури та налагоджувати параметри систем цифрового управління;
 • Здатність використовувати методології наукових досліджень задля розв’язку професійних завдань у предметній області комп’ютерних наук;
 • Здатність застосовувати оптимізаційні підходи в технічних, економічних, соціальних системах для підвищення продуктивності управління та прийняття відповідних управлінських рішень;
 • Здатність застосовувати інтелектуальні системи для оброблення інформації різної природи;
 • Здатність використовувати, обґрунтовувати та досліджувати математичні методи та алгоритми обробки даних (статистичні, алгебраїчні, комбінаторні, аналізу даних) в інформаційно-комунікаційних системах;
 • Здатність використовувати технології розподілених файлових систем і сховищ даних та розподілених СУБД на базі реляційної й нереляційної моделей даних для побудови ефективних розподілених систем збереження даних;
 • Здатність застосовувати сучасні технології розподілених сховищ даних для обробки великих даних, збереження надвеликих об’ємів інформації задля забезпечення ефективного функціонування розподілених систем;
 • Здатність використовувати високопродуктивні системи з метою оптимізації процесів трудомістких обчислень у тому числі з урахуванням економічного аспекту;
 • Здатність встановлювати та налаштовувати ПЗ для високопродуктивних обчислень в рамках розподілених систем, в тому числі на хмарних платформах;
 • Здатність проводити попереднє тестування ПЗ високопродуктивних систем з застосуванням існуючих типів тестових даних, зокрема машинного навчання та баз даних;
 • Здатність розробляти математичні моделі задач та обирати та обґрунтовувати методи оптимізації щодо їх розв’язку в умовах визначеності та невизначеності;
 • Здатність обґрунтовувати вибір типу комп’ютерної системи для розв’язку задач різноманітної природи.