ОПП “Інженерія програмного забезпечення” першого (бакалавського) рівня

Випускники спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” освітньо-професійної програми “ Інженерія програмного забезпечення ” здобувають кваліфікацію “Бакалавр з інженерії програмного забезпечення ”.
Метою освітньо-професійної програми є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі інженерії програмного забезпечення, здатних ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення, формування та розвиток загальних і професійних компетентностей, сприяння соціальній стійкості та мобільності на ринку праці випускників.

Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі інженерії програмного забезпечення, що фокусується на збалансованому формуванні та розвитку професійних компетентностей у здобувачів здатних розробляти, впроваджувати і супроводжувати програмні системи будь-якої складності, творчо і ефективно виконувати професійні обов’язки.

Унікальною рисою програми є наявність двох фахових тренінгів, завдяки яким у здобувачів закріплюється зв’язок між дисциплінами, розвиваються навички роботи в команді та формуються інтегральні компетентності.

Особливістю освітньої програми є її орієнтованість на набуття поглиблених знань та вмінь з мов та технологій програмування, алгоритмів та структур даних, керування базами даних, розподіленої обробки даних та паралельних обчислень, глибокого розуміння процесів життєвого циклу програмних продуктів: бізнес-аналіз, проектування та конструювання програмних систем, управління ІТ-проектами, забезпечення якості програмного забезпечення.

В результаті навчання випускники здобувають такі професійні компетентності:

• Здатність ідентифікувати, класифікувати та формулювати вимоги до програмного забезпечення.
• Здатність брати участь у проектуванні програмного забезпечення, включаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та процесів функціонування.
• Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем.
• Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного забезпечення у відповідності з вимогами замовника, технічним завданням та стандартами.
• Здатність дотримуватися специфікацій, стандартів, правил і рекомендацій в професійній галузі при реалізації процесів життєвого циклу.
• Здатність аналізувати, вибирати і застосовувати методи і засоби для забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки).
• Володіння знаннями про інформаційні моделі даних, здатність створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних.
• Здатність застосовувати фундаментальні і міждисциплінарні знання для успішного розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення.
• Здатність оцінювати і враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні чинники, що впливають на сферу професійної діяльності.
• Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати професійні знання щодо створення і супроводження програмного забезпечення та визнання важливості навчання протягом всього життя.
• Здатність реалізовувати фази та ітерації життєвого циклу програмних систем та інформаційних технологій на основі відповідних моделей і підходів розробки програмного забезпечення.
• Здатність здійснювати процес інтеграції системи, застосовувати стандарти і процедури управління змінами для підтримки цілісності, загальної функціональності і надійності програмного забезпечення.
• Здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій з розробки та супроводження програмного забезпечення.
• Здатність до алгоритмічного та логічного мислення.
• Здатність використовувати технології та засоби розподіленої обробки даних та паралельних обчислень при розробленні програмного забезпечення.

Освітньо-професійна програма “ Інженерія програмного забезпечення (для студентів 2023 року вступу)

Освітньо-професійна програма “ Інженерія програмного забезпечення (для студентів 2022 року вступу)

Освітньо-професійна програма “ Інженерія програмного забезпечення (для студентів 2021 року вступу)

Освітньо-професійна програма “ Інженерія програмного забезпечення (для студентів 2020 року вступу)

Громадське обговорення освітньої програми “ Інженерія програмного забезпечення

Обговорення освітньої програми “ Інженерія програмного забезпечення ” на платформі Ukrainian Scientific IT Society

«