ОПП «Інформацйні системи та технології» другого (магістерського) рівня

Метою освітньої програми є реалізація навчання здобувачів вищої освіти згідно стандарту вищої освіти України за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» для другого (магістерського) рівня вищої освіти з урахуванням вимог ринку праці харківського регіону та особливостей навчального процесу Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця

Особливістю освітньої програми є те, що здобувачі вищої освіти мають можливість набути компетентностей з аналізу та оптимізації бізнес-процесів ІТ-підприємств та автоматизованих інформаційних систем підприємств і бізнес-структур; випускники володіють методами й засобами побудови комп’ютерних програм, використовують сучасні системи керування базами даних та технології доступу до даних для створення систем обробки та аналізу даних, проектують компоненти архітектури програмних рішень складних інформаційних систем.

В результаті навчання випускники здобувають такі професійні компетентності:

  • Здатність розробляти та застосувати ІСТ, необхідні для розв’язання стратегічних і поточних задач.
  • Здатність формулювати вимоги до етапів життєвого циклу сервіс-орієнтованих інформаційних систем.
  • Здатність проектувати інформаційні системи з урахуванням особливостей їх призначення, неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
  • Здатність розробляти математичні, інформаційні та комп’ютерні моделі об’єктів і процесів інформатизації.
  • Здатність використовувати сучасні технології аналізу даних для оптимізації процесів в інформаційних системах.
  • Здатність управляти інформаційними ризиками на основі концепції інформаційної безпеки.
  • Розробляти і реалізовувати інноваційні проекти у сфері ІСТ.
  • Здійснювати реінжиніринг прикладних інформаційних систем та бізнес-процесів.

 

Громадське обговорення освітньої програми “ Інформаційні системи та технології

Обговорення освітньої програми “Комп’ютерні науки” на платформі Ukrainian Scientific IT Society